Menu   -∞-    Semináře   -∞-   Kniha   -∞-   Symboly Světla   -∞-   Gesta Grálu   -∞-   Galerie   -∞-   Odkazy  -∞-   Kontakt
     
 
  Předmluva         Pečeť 2012         Úryvky         Techniky         Obsah  
Rubrika je průběžně aktualizovaná: 5.8.2012

 

Poselství jarní rovnodennosti

Vyšla Jitřenka, posel nové epochy, po boku Jupitera a Marse. Hledání ustalo. Proces transmutace ve hvězdu nastal.

 

V dobách narození Krista a Máří vyšla Betlémská hvězda jako symbol příchodu velkých změn, přerodu, transmutace. Doba velkých rozhodnutí, přinášející velké osobní oběti. Oběť je darem, vnitřním růstem, pomáhající společnému vývoji. Růstem ukotvujeme lidské ctnosti, zvyšujeme osobní vibraci, podporující kolektivní vědomí. Nyní vychází hvězda v nás. Prožíváme jedinečný okamžik průniku Země a Hvězd, nektar sjednocení posilující evoluční hodnoty lidství. Zažíváme dospívání kolektivního vědomí lidstva, vzniká etapa “Svobodné spolupráce“. Jsme od nepaměti součástí tohoto velkého přerodu. Proto na nás tento rok působí tak intenzivně a to na každého bez rozdílu. Z velkých cyklů se uvolňuje mnoho energie. Osvobozuje lidstvo z karmických kruhů, od nedokončených dějů minulých i budoucích. Vytvořme zde společně Chrám Poznání, obnovme pravé hodnoty, ctnosti života. Uvědomte si: zažíváme snoubení nebe se Zemí, ducha s duší, ženy s mužem. Otevřete srdce novému životu, vnímejte přirozený proud evoluce. Poselství je již dáno, rozhodující epocha započala.

 

„Milostivy jsou ti, co kráčejí cestou srdce“

 

V představách zažíváte nové možnosti, sny o novém světě. Někomu se mohou zdát příliš těžké, až v této době neuskutečnitelné. Je to tím, že se nacházíme na hranici, na prahu kolektivního vědomí lidství. Jsme na začátek i konci karmického kruhu. Náš další posun je podoben spirálovitého pohybu, vertikálního vibračního směru. Nové možnosti vznikají překročením pomyslné hranice lineárnosti, kdy se na život díváme z vertikálního, spirálového pohledu. Je-li vědomí schopno pohybovat se ve spirálovitých světech, je plně vědomo všech lineárních světů. Kříž dimenzionality, na kterém Ježíš za nás trpěl, jest to, co nám je teď dáno. Prožíváme smrt i zrození vnitřních světů, otevíráme možnosti „Svobodné spolupráce“. Přijímáme ctnosti i nástroje potřebné pro přerod, pro transmutaci těla v kámen mudrců, nástroj poznání.

Zapojili jsme se do projektu „Svobodné spolupráce“, jsme součástí většího společenství, jsme spolutvůrci a společně vytváříme evoluční hodnoty. Stojíme na prahu nové civilizace, výzvy založit společenství na porozumění a lásce. Prahem opouštíme vše staré a přijímáme vše nové.

 

Pečeť roku 2012

Krajinné zjevení, při konstelaci jarní rovnodennosti. Vědomí krajiny oplývá mnoha mystickými centry, přirozeně obnovené pro následující etapu poznání. Tyto krajinné chrámy můžete navštívit osobně, či skrze vědomí lásky. Jsme buňky putující tělem země, jsme její neoddělitelnou součástí, jako děti nošené v lůnu matky. Spjati hlubokým poutem zrození, tělo je zemí a k zemi se vrátí. Jsme jedno, společně vytváříme domov, místo evoluce. Hvězdné paprsky v konstelaci k poloze Země, určují í předpoklady pro život. Působí jako čočky, zesilující posvátnou ceremonii života. Pečeť je symbolický návod, jak porozumět evolučním hodnotám roku 2012, „0“, nula.

 

Připravuje se výklad Pečetě:

Pečeť roku, symbolicky… jest horou (Zemí) na které vzplanul Oheň transmutace, nad ním je vejce -symbol tajemství života. Drží, jej Fénix mistr proměny (transformace). Nad ním svítí hvězda (Slunce). Vše završuje „Uroboros“ had pojídající sám sebe, symbol završení. „Finis“ rozřešení cyklu. Viz. Obr.Aktuality  5.8.2012

 

Výklad pečetě

 

Hora, Země – lunární  energie Bohyně, princip chladnutí a slučování, učení smyslu rodiny. V jádru země prochází jaderná fůze těžších prvků železa a niklu. Uvolněná energie jest transformačním ohněm, působí směrem nahoru. Jest vědomí Země velké Matky, posvátné Duše. Lůno odkud se naše těla rodí. Elementárním chrámem, posvátnou knihovnou, obsahující záznamy o pozemské evoluci. Hora jest symbolem završení cesty duše, kdy duše vystupuje na vrchol své reinkarnace. Naplněna sílou odevzdaná celistvé evoluci, uvítána do “svobodné spolupráce“. V této knihovně se uchovávají záznamy formou dějových informací, vědomě prožitých skutečností. Záznamy jsou vibračního původu, díky tomu pojmou veškeré informace, týkající se evolučního chování, přirozeného poznání. Země nás odjakživa živí, stará se o naše těla, přináší veškerý stavební materiál „Materii“, od kamene až po kov a nerostné suroviny. Půda živí nová semena, je předpokladem života. Celá její poloha ve sluneční soustavě je přesně taková, aby přirozeně podporovala život zde. Ze Země se rodíme a zase se k ní vracíme.

 

„Země, Matko naše, navracím se k tvému lůnu, střežím ho v pokoře, kde učím se sloužit výchově“

 

Oheň – jest silou transformace, oheň uvolňuje poklady Země. Teplo uvádí proces matérie do pohybu, působí směrem nahoru. Ve své hmotné podobě přirozeně přitahuje kvality „Fénixe“. Zde je důležité rozeznat bezduchý oheň a oheň transformační. Transformační oheň dokáže uvolňovat vibračně těžší (nečisté) látky, nekvalitní vzory chování. Uvolňování těchto vzorů vytváří zahřívání, někdy popisované jako spalování negativní karmy. Chceme li, ze země uvolnit její kvality, je zapotřebí ji zahřát. Posvátný oheň umožňuje pokrok, proces růstu k ryzím kvalitám. Přirozeně působí na kolektivní růst celé společnosti, na evoluční potenciál lidstva. Vraťme se k ohni. Při řízeném zahřívání dochází k zušlechťování matérie, tělo tak dosahuje různých existenčních kvalit. Ohněm měníme strukturu, skupenství, uvolňujeme skryté síly Země. Kvalita kovu jest charakterem, osobností člověka. Umění kout, jest uměním zušlechtění ctností osobnosti. Je-li oheň oživen posvátným záměrem, stává se důležitou transformační silou. Jeho posvátnost pak přirozeně přivolává fénixe z nehmotných světů.

 

„Není li ohně pohyb ustává, jeli ohně více, spálíme se“

 

 

 

Vajíčko – lůno mystérií života, posvátný grál, nádoba alchymických dějů, schopnost udržovat celek, bod zero, pralátka kamene mudrců, předpoklad nového života, aura, buňka. Je velice zajímavé co všechno přirozeně napodobuje tvar vajíčka. Naše aura, planety obíhají také po elipse. Vajíčko je dokonalým tvarem, udržujícím přirozenou evoluci, symbolem prvotního tvaru, harmonické uspořádání esencí života. Je darem „královského dělení“ schopnosti božského rozdělení, kdy se prvotní pralátka dělí, aby mohla předat možnost nového života, vše stejným dílem. Stvořitelská reprodukce, předání božského genetického materiálu pro evoluci. Působením transformačních sil se struktura vajíčka mění, díky této nádobě uchovává potřebné síly uvnitř. Umožňuje tak velké dílo, posvátnou transmutaci do kamene mudrců. Z jednoho jsme vzešli a k jednomu se navracíme.

 

„Nádoba ve které je posvátné sjednocení Duše a Ducha, možné uskutečnit“

 

„Královský dar života vám byl dán, zvažte jak sním zacházíte“

 

„Uvažte, působením ohně a fénixe vzniká popel, který není čistý ani špinavý, je substancí, vyživující zrod nového života.

 

Fénix – jest pánem proměny, jeho příchod z duchovního světa, přirozeně přitahuje hmotný oheň. Dokáže přimět oheň, aby vládl přívětivou silou pro potřeby transmutace. On jediný dokáže zkrotit jinak ničivé síly ohně. On jako vládce proměny, přináší umění jak kout naše lidské ctnosti. Jeho potravou jsou totiž uvolněné, vibračně nižší pudové vzory chování, nečisté matérie. Oheň uvolní těžké kovy v osobnosti, fénix se nasytí a přináší prozření, schopnost vidět do dějů transformace, vědění. Podle pověsti se fénix při vzplanutí promění v popel, pak znovu skrze popel ožívá. Popel je pralátka z prvního vzplanutí. Fénix poukazuje na umění vědět, vidět do dějů nového zrození. Fénix působí směrem dolů, poukazuje na transformaci pudových vzorů chování.

 

Důležité, když vyvoláme Fénixe bezděčně a on se nenasytí, nekontrolovatelně přitahuje hmotný oheň, přílišné zahřátí organismu, atd. Pracujete-li s transformační energií, nebraňte se uvolnění nižším pudovým vzorům; ego se bude snažit všemi možnými způsoby zabránit procesu transformace.

 

 

Hvězda – solární energie Boha, princip ohřívání rozpouštění, učení smyslu společenství. Na Sluci probíhá jaderná fůze lehčích prvků hélia a vodíku. Uvolněná energie jest Fénixem, působící směrem dolů. Hvězda jest vědomím nebeského Ducha, velkého Otce, směrem k naší cestě. Světelné nástroje oplodňující zemi, naši Matku. Vše následuje Slunce, skrze něj vidíme svět kolem nás. Osvětluje nám cestu, přináší barvy a tím poukazuje na rozlišení vibračních kvalit. Přináší nástroje pro společnou tvorbu existence. Z hvězd pochází duchovní síla pro veškerý život, vše následuje tento zdroj světla. Už od nepaměti k hvězdám vzhlížíme, toužíme navštívit jejich noční království, nasloucháme, abychom objevili smysl našeho zrození. Hvězdy jsou opakem planet, nesou světelnou podobu hmoty. Zde se učíme kvalitám společenství.

 

Had – uroboros, začátek i konec, symbol prahu, jednoty, celistvosti a završení, „finis“.

Had pojídá sám sebe, tímto spojením poukazuje na provázání veškerých dějů.

   
   
 

desing :: makak inc.